Full støtte til TEK17

Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD

Full støtte til TEK17

EFO gir full støtte til forslaget til TEK17, men ber samtidig om at nye bygg må klargjøres for elbillading. Dette fremgår av høringsuttalelsen EFO har sendt til Direktoratet for byggkvalitet. Les denne og EFOs andre høringsuttalelser her. 

Overordnet vurdering: Riktige og viktige prioriteringer

Elektroforeningen (EFO) støtter de overordnede målene med revisjonen av TEK, sier næringspolitisk direktør, Per Øyvind Voie. Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur vil gjøre TEK17 til et bedre verktøy for alle som forholder seg til denne. Vi støtter målsettingen om å fjerne, lempe og forenkle de krav som ligger i TEK, men mener man her kunne gått enda lengre i å gjøre kravene teknologinøytrale og i å gi utbyggere muligheten til å velge alternative veier frem til bedre, billigere og mer energieffektive bygg.

Bør tilrettelegge for ladeklare bygg

Når det i fremtiden kun skal selges nullutslippsbiler vil de aller fleste ha behov for lademulighet der de bor og jobber. Det vil likevel ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut fullverdige ladeanlegg i alle nye bygg, men en vil ha en stor samfunnsøkonomisk gevinst av å sørge for at alle nye bygg er ladeklare. Ladeklare bygg innebærer at en dimensjonerer og legger føringsveier frem til alle parkeringsplasser i nye bygg. Dette vil gi betydelig reduserte kostander for etterinstallering av ladepunkter. Vi håper derfor direktoratet tar inn et slikt krav i forskriften.

Mye å hente på å tillate elvarme i enda større grad

EFO var veldig fornøyde med store deler av de endringene som ble gjort i energikapitellet ved siste revisjon, men skulle ønske en benyttet muligheten til å også der ta flere steg i retning av kostnadsbesparende og teknologinøytrale krav. Særlig innen varmemarkedet vil endringer på disse områdene som åpner opp før større bruk av direktevirkende elektrisitet kunne ha betydelige gevinster.

 

*Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD