Fri oss fra fjernvarmefella!

Fri oss fra fjernvarmefella!

Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet og hindrer innovasjon, nyskapning og samfunnsøkonomisk gunstige løsninger. Det skriver adm.dir i EFO, Frank Jaegtnes, i en kronikk sammen med Nelfo i Dagens Næringsliv.

Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 10. mai 2017.

 

Fri oss fra fjernvarmefella!

Av: Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen og Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo

Norge er på god vei inn i fjernvarmefella. Stadig mer biomasse trengs for å produsere biodrivstoff. Stadig mer avfall skal gjenvinnes eller gjenbrukes. Likevel bruker vi i Norge storstilte subsidier på forbrenningsanlegg hvor høyverdig biomasse og avfall brennes for å produsere fjernvarme. Med massive CO2-utslipp og lokale utslipp som en svært uheldig tilleggskonsekvens. Vi bygger en infrastruktur som krever mer biomasse og mer avfall – i en tid hvor tilgangen på begge deler blir mindre. Nå må politikerne for alvor våkne før Norge havner i ei fjernvarmefelle det er vanskelig å komme ut av.

Vi har tre klare straksanbefalinger til norske politikere:

–          Pålegg Enova å avskaffe støtten til nye fjernvarmeprosjekter

–          Innfør en avgift på forbrenning av avfall

–          Opphev tilknytningsplikten for fjernvarme

I Norge er det de siste årene overinvestert i fjernvarme. Regningen tas av husholdningene. Renovasjonsgebyret i Oslo er mye høyere enn både i kommune rundt og de andre store byene. Forklaringen er kostnadene til kommunens forbrenningsanlegg som produserer mye av byens fjernvarme. Det samme anlegget som står for ca 20 % av Oslos samlede klimagassutslipp. Husholdningene betaler i kroner. Miljøet betaler gjennom store økte utslipp.

Enovastøtte må avskaffes

Den direkte kostnaden over renovasjonsgebyret er imidlertid ikke alt forbrukerne betaler. I tillegg kommer Enova-avgiften, som forbrukerne belastes over strømregningen. Inntektene fra denne har Enova benyttet til å gi inntil 45 % investeringsstøtte til nye fjernvarmeanlegg. Anlegg som altså både bidrar til store klimagassutslipp og som legger bånd på høyverdig biomasse og avfall. Her må politikerne snarest gripe inn, og pålegge Enova å avskaffe støtten til nye fjernvarmeprosjekter.

Et slikt grep ble anbefalt allerede i 2007. Da utarbeidet Center for Research and Management ved Handelshøyskolen BI en rapport på oppdrag fra Olje- og energidepartement, hvor forskningssenteret ga tydelige anbefalinger på hvordan vi skal unngå en overinvestering i fjernvarme. Rapporten bør nå tas frem fra skuffen og anbefalingene må følges opp.

Innfør avgift på forbrenning

Sirkulærøkonomi er et begrep de fleste må forholde seg til før eller siden. En viktig del av begrepet er gjenbruk og gjenvinning av ressurser. EU skal snart fastsette sitt mål for avfallsgjenvinning. Forslaget som er ute på høring er 70 %. I Norge er vi dessverre ikke i nærheten av et slikt mål. I 2008 var andelen 45 %. Siden har det gått feil vei, og i 2015 ble kun 38 % av norsk avfall gjenvunnet eller gjenbrukt. Årsaken er at stadig mer forbrennes.

Forbrenning var et godt alternativ til deponering og er fortsatt et bedre alternativ enn deponering. Deponeringens tid er forbi. Snart bør også forbrenningens tid være forbi. Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes – ikke forbrennes. Norge bør sette seg et mål på linje med EU – minimum 70 % av norsk avfall bør gjenvinnes og gjenbrukes. For å komme dit må den negative utviklingen snus. Vi må hindre at stadig mer avfall forbrennes. Et viktig bidrag vil som alltid være økonomiske incentiver. Vi oppfordrer derfor norske politikere til å innføre en avgift på avfallsforbrenning.

Fjern tilknytningsplikten

Tilknytningsplikten for fjernvarme gjør at fjernvarmeselskapene har rene monopoler på oppvarming av bygg i store deler av landet. Som med monopoler flest er det ingen tvil om at dette hindrer innovasjon, nyskaping og samfunnsøkonomisk gunstige løsninger.

Nye bygg har svært lite behov for tilført energi til oppvarming, og behovet minsker stadig. Samtidig blir stadig flere bygg produsenter av ren og klimavennlig energi. I fremtiden er målet at alle bygg skal produsere mer energi enn de selv har bruk for. Da fremstår det ganske meningsløst å pålegge de samme byggene dyre vannbårne systemer for bruk av fjernvarme. Politikerne må snarest oppheve tilknytningsplikten for fjernvarme for alle bygg som holder passiv- eller plusshusstandard.

Norge – verdens første helelektriske samfunn

Norge har de siste årene hatt et betydelig overskudd av ren, fornybar energi. Dette vil også være situasjonen å langt det er mulig å se fremover. Vår rene elektrisitet, produsert av norsk vann, vind og sol er et helt unikt fortrinn. Norge har alle muligheter til å bli verdens første helelektriske samfunn. Et viktig steg på veien er å unngå at vi havner i fjernvarmefella.

 

Stikkord
,