Ny regjering: hva betyr det for elektrobransjen?

Ny regjering: Næringspolitisk direktør i EFO Per Øyvind Voie

Ny regjering: hva betyr det for elektrobransjen?

Ny regjering: Jeg tror aldri vi har hatt en regjeringserklæring med tydeligere EFO-stempel, sier næringspolitisk direktør Per Øyvind Voie. EFO har fått store gjennomslag knyttet til mer energieffektivisering og økt elektrifisering.

Ny regjering

17. januar ble det klart at Høyre, Frp, Venstre og Krf hadde blitt enige om en ny regjeringsplattform. Partiene har flertall på Stortinget, og regjeringserklæringen er mer detaljert enn noen gang. – Det er ingen tvil om at de ulike partiene har vært opptatt av å sikre sine hjertesaker for å unngå omkamper i Stortinget, sier Voie. Han mener elektrobransjen generelt og EFOs medlemmer spesielt bør være godt fornøyd med den nye regjeringserklæringen. – Vi har fått flere klare seire som gir store markedsmuligheter for våre medlemmer.

Flere tiltak hjemme: 45 % kutt i norske klimautslipp i ikke-kvotepliktig sektor

Mens Norge tidligere har knyttet seg tett opp til EU og mulighet for å kjøpe klimakutt i andre land, sier den nye regjeringsplattformen tydelig at klimakuttene i ikke-kvotepliktig sektor skal tas hjemme. Elektrifisering er nøkkelen for å lykkes med det, og i planen som skal utarbeides kan vi vente oss en rekke nye elektrifiseringstiltak innen både transport, landbruk og fiskeri.

Regjeringen vil: 

 • Utarbeide en plan for å oppfylle Norges klimaforpliktelser med 45 prosent innenlandsk reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor når en avtale med EU om felles oppfyllelse er på plass.

Energieffektivisering

Energieffektivisering er et kjempeviktig område for magen av våre medlemmer, og her har regjeringen slått fast flere viktige ting. De binner seg til 10TWh-målet og at dette skal gjennomføres innen 2030, akkurat som EFO har foreslått. I tillegg slår de også fast at alle deler av norsk økonomi må sette fokus på energieffektivisering og at EUs energieffektiviseringsdirektiv skal implementeres i Norge. Begge deler er veldig positivt og vil gi store muligheter for elektrobransjens energieffektive løsninger.

Regjeringen vil: 

 • Legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, og gjennomføre EUs energieffektiviseringsdirektiver med nødvendige tilpasninger.
 • Realisere målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030.
 • Utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket.
 • At staten tar et større ansvar for klimatilpassing av egen eiendom og infrastruktur
 • Innlemme bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Økt elektrifisering

Elektroforeningen mener Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn. På vår jubileumskonferanse utfordret vi statsminister Erna Solberg om å legge til rette for dette i regjeringserklæringen. Den utfordringen har hun tatt, og regjeringen peker særlig på fortsatt elektrifisering av landtransport, storstilt satsing på utslipskutt i maritim sektor og fossilfrie bygge- og anleggsplasser allerede innen 2025. Her ligger alt til rette for en storstilt elektrifisering av Norge, og vi bør vente oss markante utslag på Elbarometer.no de neste årene.

Regjeringen vil: 

 • Legge måltallene i Nasjonal transportplan 2018–2029 til grunn for regjeringens arbeid. Måltallene innebærer at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy og alle nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025. Videre at innen 2030 skal alle nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy samt at varedistribusjon i de største bysentra skal tilnærmet være nullutslipp.
 • Stille krav om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige der det ligger til rette for det.
 • Stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige ferge- og hurtigbåtanbud der det ligger til rette for det.
 • Legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøykategorier.
 • I samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Det offentlige har et spesielt ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran.
 • Legge en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.
 • Legge til rette for autonom kystseilas
 • Legge til rette for bruk av elektriske fly
 • Legge til rette for bruk av intelligente trafikksystemer, autonome løsninger og annen ny teknologi i transportsektoren der det gir bedre kapasitetsutnyttelse, økt trafikksikkerhet og et bedre tilbud til de reisende.

Storstilt satsing på elbillading og ladeinfrastruktur

Elbillading er et raskt voksende segment i elektrobransjen, og mange av EFOs medlemmer har posisjonert seg for denne delen av markedet. I regjeringserklæringen varsler regjeringen at elbilfordelene videreføres og at det skal gjøres en ekstra innsats fra myndighetene for å sikre at utbyggingen al elbilladere holder tritt med veksten i elbilsalget. Regjeringen varsler blant annet en nasjonal støtteordning, noe som har vært ett av EFOs konkrete innspill til forhandlingene.

Regjeringen vil: 

 • Videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene.
 • Legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler.
 • Vurdere om byggeforskriftene utgjør en barriere for etablering av ladeinfrastruktur.
 • Være en pådriver for å utvikle europeiske standarder for ladeløsninger for busser.
 • Gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag.

Offentlige anskaffelser skal brukes bedre

Det offentlige kjøper hvert år varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Et viktig fokusområde for EFO har derfor vært offentlige innkjøps- og anbudsrutiner. Selv om andre faktorer enn pris har blitt vektlagt stadig mer, opplever mange av våre medlemmer at når alt kommer til stykket er det likevel kun pris som betyr noe. Vi har derfor etterlyst mer reelle krav til kvalitet, kompetanse, miljø og innovasjon. I regjeringsplattformen er det flere punkter som omhandler nettopp dette.

Regjeringen vil: 

 • At offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for
  eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.
 • Bruke prising av utslipp gjennom kvoter og avgifter, offentlige innkjøp, reguleringer og virkemidler som fremmer teknologisk utvikling til å utløse grønn vekst og skape et større marked for miljøvennlige produkter og tjenester.
 • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon
 • Bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi

Tydelig beskjed: incentivene til lokal energiproduksjon skal ikke svekkes!

I det siste har NVE blitt stadig tydeligere på at de mener incentivene for lokal energiproduksjon, f.eks solceller, er for gode. Nå slår imidlertid regjeringsplattformen fast at incentivene skal opprettholdes og heller styrkes enn svekkes. Dette er en viktig seier for EFO. Vi ønsker at det skal lønne seg å produsere egen strøm og er glad for at regjeringen slår ring rundt dette prinsippet. Dette sikrer rammevilkårene for et lite, men raskt voksende segment for våre medlemmer.

Regjeringen vil: 

 • Opprettholde, og gradvis styrke, mulighetene for egenprodusert energi for husholdninger, borettslag og landbruket.
 • Legge til rette for et grønt skifte med større vekt på fornybar energi, der ren energi brukes til
  å fase ut fossil energi i andre sektorer.
 • Legge til rette for utviklingen av nye teknologier og markedsløsninger som bidrar til å styrke
  forsyningssikkerheten.

Velferdsteknologi, datasentre og Enova

Regjeringsplattformen inneholder også en rekke andre punkter som er relevante for EFO og våre medlemmer. Blant annet skal det vurderes belønningsordninger for kommuner som tar i bruk velferdsteknologi, en vil fortsette å tilrettelegge for nye datsentre og Enova skal videreutvikles.

Regjeringen vil: 

 • Forsterke samarbeidet om digitalisering med kommunesektoren, herunder tiltak for økt bruk av velferdsteknologi og digitale verktøy og læringsressurser i skolen
 • Legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi, og vurdere
  belønningsordninger for kommuner som satser forebyggende for eldre.
 • Legge til rette for lønnsom utvikling av datasentre i Norge
 • Videreutvikle Enova som et viktig virkemiddel i klimapolitikken, og videreføre Enovas mulighet til å støtte omstilling til lavutslippsteknologi i alle sektorer.

For ytterligere kommentarer, eller ved spørsmål, kontakt gjerne vår næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, på per@efo.no.