Om EFObasen

Phillip Tran

Om EFObasen

EFObasen – et viktig verktøy

EFObasen skal være et verktøy for effektiv utveksling av produktdata og den er designet for å inneholde alle aktuelle produktdata for informasjon og dokumentasjon av produkter.

Dette stiller krav til kvaliteten på innholdet i EFObasen. For at produktdata skal bli brukt og være nyttig for byggenæringen, er det en betingelse at den til enhver tid inneholder riktige data.

EFObasen har felt for produktenes grunndata, med grunndata mener vi

 • Elnummer
 • leverandørnummer
 • varetekst
 • fabrikat
 • EFOklasser
 • blokknummer
 • leverandørens overskrift
 • teknisk beskrivelse
 • varebetegnelse
 • leverandørens unike varenummer
 • GTIN nummer
 • Produktbildebetegnelse
 • FDV
 • prisenhet

Under produktdata kommer de nye feltene som følger ETIM-strukturen og gjelder aktuelle egenskaper for produktene.

EFObasen er nyttig

Produktsjefene hos grossister og leverandører vil oppleve nytteverdien av EFObasen. Grossistene slipper å henvende seg til hver enkelt leverandør for å be om å få tilsendt de ønskede data. Leverandøren slipper å «skreddersy» forskjellige datautsendelser til hver enkelt grossist. Disse oppgavene er svært tidkrevende og lite kostnadseffektive og er ikke nødvendig når EFObasen benyttes.

EFObasen er elektrobransjens felles produktdatabase hvor bransjen har ett standardformat, BMEcat for elektronisk overføring av produktdata å forholde seg til.

Grossistenes logistikkansvarlige vil finne felt for relevante logistikkdata, samt GTIN nummer som gir grunnlag for strekkoder og sporing av produkter og forsendelser.

Kravet til «sømløs» overføring av produktdata mellom aktører i byggenæringen er økende. Dette gjelder både hyppigheten av overføringer og mengden av data, noe som forsterkes nå som buildingSmart/BIM programmene mer og mer tas i bruk. Det er nødvendig at elektrobransjen er i takt med denne utviklingen. Det er ikke mulig for det enkelte firma å ha oversikt og være oppdatert til enhver tid. Som aktiv bruker av EFObasen er firmaet sikret deltagelse i buildingSmart/BIM-programmene.

Arkitekter og rådgivere i byggenæringen har lenger prosjektere byggene, modellere dem.

Hele bygget «konstrueres» av «generiske produktelementer». Det betyr at man hele tiden jobber med 3-dimensjonale modeller. Dette forutsetter at de aktuelle «generiske produktene» finnes i EFObasen og at de er knyttet opp mot reelle produkter.

BIM – Building Information Modeling

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (fra engelsk: building information modeling) modellerer digitale «en-til-en» modeller av et bygg. Man kan tenke seg et slags «digitalt lego».

For effektivt å modellere et bygg med BIM, må man kunne dele informasjon med andre aktører i et byggeprosjekt.

Størst fleksibilitet og valgfrihet oppnås ved å basere seg på programvare som er sertifisert for utveksling av BIM gjennom åpne standardiserte filformater, slik som IFC.

bS Dataordbok

bS Dataordbok (IFD Library) er byggenæringens generiske produktdatabase for BIM hvor brukere kan søke nøytrale produktspesifikasjoner. Disse er igjen knyttet opp mot produktdata i EFObasen.

B-Link

Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Norsk Byggtjeneste (NOBB) har utviklet en kommunikasjonsplattform som sørger for kobling mellom bs Dataordbok, NOBB, EFOasen og NRF databasen for brukere fra hele verdikjeden i byggenæringen. Prosjektet har fått navnet B-Link.

bs Dataordbok inneholder egenskapssett for elektromateriell, VVS og VA produkter og byggevarer, som kan knyttes til verdiene for samtlige registrerte varer gjennom de respektive produktdatabasene. Innholdet vil være dynamisk, og følgelig endres etter hvert som biblioteket utvides/utvikles. Aktører i BA-næringen skal ved egenskapssøk kunne innhente data for varer inn i egne datasystemer, og deretter nyttiggjøre seg den informasjonen som finnes i produktdatabasene; tekniske spesifikasjoner m.m.

EFObasens oppgave

En hovedoppgave for EFObasen er å bidra til å forbedre og forenkle informasjonslogistikken for hele byggenæringen. Arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører kan effektivisere sine arbeidsprosesser. Via B-Link skal brukeren kunne lage bestillingsunderlag og materiallister for komplette bygg. I tillegg til å være et bindeledd mellom produktdatabasene, skal B-Link plattformen sørge for kobling mot bygningsinformasjons-modeller (BIM) og e-handelsløsninger. Plattformen er en viktig komponent i utviklingen av buildingSMART-teknologien, der hensikten er å digitalisere og effektivisere byggeindustrien.

Mer informasjon?

Kontakt vår Chief Technology Officer, Phillip Tran, på telefon 971 02 641 eller epost phillip@efo.no