NVEs forslag til effekttariffer slaktes

Effekttariffer

NVEs forslag til effekttariffer slaktes

Effekttariffer: NVEs forslag om å innføre abonnement på effekt slaktes. Det viser høringssvarene som nå er publisert etter at høringsfristen gikk ut 1. mars. EFO er i utgangspunktet positive til effekttariffer, men også vi mener NVE bommer på mål med sitt forslag.

Elektroforeningen (EFO) er i utgangspunktet positive til effekttariffer. NVEs forslag om abonnert effekt fremstår imidlertid så dårlig utredet og med så mange negative konsekvenser at vi ikke kan støtte et slikt forslag. Det skriver næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie, i EFOs høringssvar til NVE.

Mye diskutert internt

Vi har hatt grundige prosesser internt i EFO. Temaet er viktig og berører de fleste av våre medlemsbedrifter. Vi har hatt et eget næringspolitisk temamøte med NVE tilstede og vi har diskutert saken i EFOs ulike styrer flere ganger. Tilbakemeldingen er tydelig; NVEs forslag er for dårlig.

– Vi frykter at abonnert effekt vil redusere utnyttelsen av nettet. Vi trenger en tariffstruktur som gir incentiv for å redusere effekttopper når det trengs, men som også gir incentiv for økt effektuttak når det er mye ledig kapasitet i nettet. Økt utnyttelse av nettet i perioder med mye ledig kapasitet vil være et viktig bidrag til å redusere nettleien. Det er også en forutsetning for målet om økt elektrifisering.

En ny tariffstruktur må ta innover seg de mulighetene som eksisterende og ny teknologi gir. Gjennom utrullingen av AMS vil vi om kort tid vite mer om energi- og effektuttaket til husholdningene enn noen gang før. Det fremstår veldig merkelig å innføre et nytt tariffregime før vi har fått denne svært verdifulle informasjonen. Informasjonen fra AMS vil gi oss detaljert kunnskap om når og hvor kapasitetsutfordringene i nettet oppstår. Vi vil dermed få et betydelig bedre grunnlag for å utarbeide en tariffstruktur som løser de faktiske problemene uten å samtidig lage nye problemer.

Samarbeid med andre

EFO legger stor vekt på å bygge allianser i vårt næringspolitiske arbeid, og også i spørsmålet om nettariffer har vi samarbeidet bredt. I et felles høringssvar sammen med Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Bellona, Boligprodusentene og Nelfo ber EFO  NVE  trekke forslaget tilbake. – Vi  mener NVE bør gå sammen med næringsliv, forbruker- og miljøorganisasjoner  om å utrede alternative modeller for effekttariffer, avslutter Voie.

En gjennomgang av høringssvarene fra noen sentrale aktører viser lite støtte til NVEs forslag. 27 av 30 organisasjoner er negative. Alle høringssvarene kan leses her.