Viktig gjennomslag for EFO i Stortinget: nye bygg skal være ladeklare

Per Øyvind Voie

Viktig gjennomslag for EFO i Stortinget: nye bygg skal være ladeklare

EFO har fått fullt gjennomslag i Stortinget for vårt forslag om at alle nye bygg må gjøres ladeklare. Samtidig har Stortinget pålagt regjeringen å legge frem en plan for hvordan en skal oppnå 10 TWh i energieffektivisering i eksisterende bygg innen 2030.

 

– Begge deler er svært gode nyheter for vår bransje, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Det er høy aktivitet i Stortinget før sommeren og mange partier posisjonerer seg for det kommende stortingsvalget. I løpet av høsten 2016 og våren 2017 har EFO hatt en rekke møter med ulike stortingspolitikere for å fronte saker som er viktige for elektrobransjen. Nå har vi fått gjennomslag på viktige områder.

Ladeklare bygg

Sammen med Nelfo lanserte vi begrepet «ladeklare bygg» ovenfor Elbilforeningen, og vi fikk dem med på å jobbe politisk for reguleringer som tilsier at alle nye bygg må gjøres ladeklare. Nå har vi lykkes, og et bredt flertall på Stortinget, bestående av alle partier med unntak av Fremskrittspartiet, vedtok 30. mai følgende: «Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og bygg som underlegges større ombygginger, skal være ladeklare bygg». Dette er en viktig seier, og det er gledelig at stortinget også har valgt å inkludere bygg som gjennomgår større ombygginger.

Stortingsflertallet gikk også inn for at alle som bor i borettslag og sameier skal få rett til elbillading, med mindre det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted. I samme sak vedtok man også at regjeringen skal legge frem konkrete tiltak og virkemidler for at alt nybilsalg fra 2025 skal baseres på nullutslippteknologi.

Samlet gjør vedtakene at markedet for levering av ladeanlegg har et betydelig vekstpotensiale i årene som kommer.

Innstillingen til Stortinget kan leses her.

Plan for energieffektivisering

En viktig seier for EFO i 2016 var Stortingets vedtak med et mål om 10TWh i energieffektivisering i eksisterende bygg. Nå har dette blitt ytterligere konkretisert gjennom et nytt stortingsvedtak 30. mai, som pålegger regjeringen å legge frem en konkret plan for hvordan dette målet skal nås innen 2030. Vedtaket var enstemmig, og EFO har vært en aktiv pådriver ovenfor flere partier for å få dette til. I stortingsdebatten ble flere av våre innspill trukket frem. Blant annet utfordret Arbeiderpartiets Anna Ljunggren olje og energiministeren på om han er fornøyd med Enovas arbeid på dette området, eller om en ikke kanskje burde vurdere også andre virkemidler for å nå målet. Vi har blant annet foreslott at en

EFO jobber nå tett sammen med blant andre Zero og Nelfo for å lage konkrete innspill til planen regjeringen skal legge frem.

Innstillingen til Stortinget kan leses her.

Kontakt EFO

Har du kommentarer, innspill eller spørsmål til EFOs næringspolitiske arbeid kan vår næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, kontaktes på epost per@efo.no eller telefon 976 65 446.