EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Den norske kronen har svekket seg markant - er dette force majeure og grunnlag for prisendringer?

Korona, valutasvingninger og force majeure.

EFO får mange henvendelser og spørsmål fra våre medlemmer om de store valutasvingningene som har skjedd de siste ukene og dagene og om disse er grunnlag for å endre avtalte priser.  

EFO har vært i kontakt med advokatfirmaet Wiersholm for å få innspill i denne saken. De kan ikke uttale seg om spesifikke avtaleforhold uten å ha sett de aktuelle kontraktene. Ulike kontrakter kan ha ulike formuleringer rundt både force majeure, valutasvingninger, irregulær utvikling eller lignende.  

I en generell uttalelse om force majeure og priser sier de følgende:

Det overordnede utgangspunktet er at force majeure ikke hjemler noen adgang til å endre allerede avtalte priser. Priser anses som et forhold partene fordeler risikoen for ved avtaleinngåelsen og man må avtale forhold rundt dette konkret.  

Force majeure kan derimot være et relevant grunnlag for å unngå et erstatningsansvar dersom man ikke oppfyller sine kontraktsforpliktelser. Dette beror imidlertid på en konkret vurdering av de aktuelle kontraktsbestemmelsene og omstendighetene rundt hver enkelt avtale. Ofte vil force majeureklausuler inneholde reguleringer som for eksempel at en omstendighet gjør det "umulig" eller "uforholdsmessig vanskelig" å oppfylle kontraktsforpliktelsene, og det skal svært mye til for at prisøkning er tilstrekkelig grunnlag her ettersom endringer i valutakurser er noe man kan ta høyde for i forkant av avtaleinngåelsen.  

Merk at denne oppfatningen kan endre seg med tiden, og i mer ekstreme situasjoner som pandemien kan føre til etter hvert kan det ikke utelukkes helt at utfallet vil bli noe annet, men dette er neppe aktuelt foreløpig - og vi tror det her skal svært mye til.  

EFO oppfordrer til dialog

EFO presiserer at Wiersholms vurdering er en generell vurdering hvor ingen konkrete kontrakter er gjennomgått. Det kan derfor hende at andre jurister vil svare annerledes.  

EFO oppfordrer alle medlemmer til å ha god dialog med sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere gjennom koronakrisen. Myndighetene har kommet med en tydelig oppfordring til dugnad både i og på tvers av verdikjeder, slik at vi sammen sikrer at levedyktige bedrifter ikke går til grunne som følge av de svært store utfordringene koronaviruset medfører. EFO slutter seg til denne oppfordringen.  

EFO følger opp politikere og myndigheter

Samtidig som vi oppfordrer våre medlemmer til å ha tett dialog med sine kunder og leverandører vil EFO følge opp politikere og myndigheter. Vi bruker både offisielle kanaler og vårt nettverk for å oppfordre offentlige aktører til å akseptere prisendringer som følge av de ekstraordinære valutasvingningene. Dette gjelder både nettselskap, kraftselskap, kommuner og statlige aktører.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing