EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

EFO ber om nye tiltak for bransjen

Overordnet vurdering: fare for at byggenæringen stopper opp iandre halvår

Mens fremdriften fortsatt er god i allerede igangsatte prosjekter innen byggenæringen får vi mange rapporter om tilnærmet full stans i nye prosjekter. Det gjør at situasjonen for andrehalvår 2020 og første halvår 2021 ser enda verre ut enn det første halvår av 2020 ser ut til å ende med. Og så langt i 2020 melder over 2/3 av våre medlemmer om betydelig nedgang i sin omsetning. Vi er svært bekymret for at byggenæringen mer eller mindre stopper opp i andre halvår, og etterlyser målrettede tiltak som kan bidra til å hindre en slik full stans. Dette er tiltak som ikke ligger inne i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, og vi setter vår lit til at Stortinget vil sørge for at disse kommer på plass, enten som en del av budsjettet eller som en del av den varslede tredje tiltakspakken.

 

Våre forslag for å hindrefull stans i byggenæringen

EFO har sendt inn flere konkrete forslag til tiltak vi håper å få på plass. Dere kan lese hele innspillet i brevet som ligger øverst i saken.

 

ROT-fradrag ut 2021

EFO mener det bør innføres et tidsavgrenset ROT-fradrag, etter modell fra Sverige. Dette vil gi private husholdninger et viktig insentiv til å fremskynde – heller enn å utsette –planlagte oppussingsprosjekter. Vi foreslår at fradraget bør gjelde ut 2021.

 

Et styrket Enova

Enova må styrkes og gis et tydelig mandat om å utløse energieffektivisering innen bygg. Vi er for sent ute til å nå 10Twh energieffektivisering innen 2020 – men det er fullt mulig å nå det innen 2025. Nå er det ledig kompetanse og kapasitet innen de fleste bransjer. Den bør Enova sette i arbeid.

 

Rentefrie lån til offentlige prosjekter

Kommuner, Statsbygg, Forsvarsbygg og andre offentlige aktører bør sterkt oppmuntres til å fremskynde nye prosjekter og forsere vedlikeholdsplaner slik at offentlige bygg får sårt tiltrengt oppussing. For å stimulere til dette bør de gis tilgang til rentefrie lån.

 

Invester i nett

I noen deler av landet vil det være behov for betydelige nettinvesteringer for å legge til rette for økt elektrifisering av samfunnet. NVE har lenge hatt som hovedfokus å utsette og redusere behovet for denne typen investeringer. Med en rekordlav strømpris mener vi tiden er inne for å endre fokus. Det er bedre å gjøre disse investeringene nå – i en tid med lav strømpris og god kapasitet i markedet.

 

Storstilt utbygging av ladeinfrastruktur

Alt taler for at tiden er inne for en storstilt satsing på utbygging av infrastrukturen som skal til for å gjøre Norge til verdens første helelektriske samfunn. Vi håper det legges tilrette for dette i RNB og/eller den tredje tiltakspakken.

 

Avslutningsvis:valutastabilitet er avgjørende for lønnsomhet i bransjen

Bransjen har blitt veldig hardt rammet av den dramatiske svekkelsen av kronekursen vi opplevde i mars. Vi er veldig glade for at noe av endringene i valuta er reversert i det siste, men vil likevel påpeke at valutastabilitet er svært avgjørende.

 

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing