EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

EFO med innspill til ny energimelding

Norge kan bli verdens førstehelelektriske samfunn

I følge elbarometer.no er Norge i dag 53 % elektrifisert. Med vår rike tilgang på ren, fornybarelektrisitet ligger alt til rette for å øke elektrifiseringsgraden betydelig i årene som kommer. Vårt naboland, Sverige, har en ambisjon om å bli verdens første fossilfrie velferdsstat. Elektroforeningen mener den kommende stortingsmeldingen bør fastslå en lignende, men enda mer ambisiøs ambisjon; Norge – verdens første helelektriske samfunn.

 

Økt elektrifisering kutter utslipp og skaper arbeidsplasser

Økt elektrifisering er ifølge Klimakur det viktigste tiltaket for å kutte norske klimautslipp. I tillegg er våre medlemmer blant de mange gode eksemplene på at økt elektrifisering både trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper nye. Mange av disse er eksport rettede. Blant annet har den norske elbilpolitikken ført til at vi i Norge nå har de fremste produsentene av elbilladere i verden. Disse leverer til et globalt marked med eksponentiell vekst.

 

Nettselskapene må få ny rolle

Med en ambisjon om å bli verdens første helelektriske samfunn må det tenkes nytt rundt både energiproduksjon og energidistribusjon. Nettselskapene bør f.eks få en mye mer proaktiv rolle enn de har i dag, hvor inntektsrammereguleringen i mye større grad belønner både økt elektrifisering, bedre nettutnyttelse og reduserte klimautslipp. Slik kan de bli lokale og regionale motorer for reduserte utslipp og økt elektrifisering.

 

Et moderne kraftsystem setterbrukerne i sentrum

Et moderne kraftsystem setter brukerne i sentrum. Både næringskunder og husholdningskunder har et stort potensial som bidragsytere i kraftsystemet. I kraft av dagens rolle som forbrukere spiller de allerede hovedrollen i kraftsystemet.

 

Nye mål for energieffektivisering og lokalenergiproduksjon

I fremtiden kan brukerne i tillegg ta en betydelig rolle som produsenter av energi, enten direkte gjennom lokal sol- eller vindproduksjon, eller indirekte, ved å frigi elektrisitet gjennom energieffektivisering. Begge deler har et potensial på flere 10-talls TWh, og med et tilnærmet ikke-eksisterende konfliktnivå bør de tillegges stor vekt i en ny energimelding. EFO mener den nye energimeldingen bør inneholde ambisiøse mål for både energieffektivisering og lokal energiproduksjon frem mot 2030 og 2050.  Sist, men ikke minst, kan brukerne bidra til økt fleksibilitet og utnyttelse av det norske strømnettet. Store deler av døgnet og året er det svært mye ledig kapasitet i det norske strømnettet.

 

Oppsummert anbefaler EFO at følgende hensyntaes i Energimeldingen:

  • Det bør fastsettes en overordnet visjon om å gjøre Norge til verdens første helelektriske samfunn
  • Nettselskapene bør gis en mer proaktiv rolle hvor de belønnes for å bidra til økt elektrifisering, bedre nettutnyttelse og reduserte klimautslipp
  • Det må tenkes nytt rundt kraftsystemet og her bør en sette brukerne i sentrum
  • Energimeldingen bør ha et tydelig fokus på konfliktfri kraft og derfor;
  • Inneholde et mål om minst 15 TWh i energieffektivisering i bygg innen 2030, og minst 25 TWh i energieffektivisering i bygg innen 2050
  • Inneholde et mål om minst 5TWh i lokal energiproduksjon innen 2030, og minst 15 TWh i lokal energiproduksjon innen 2050.
     
     

Ny energimelding utarbeides av OED

Det er olje og energidepartementet (OED) som er ansvarlig for utarbeidelsen av den nye energimeldingen. For første gang har de varslet at det skal lages en helhetlig energimelding (tidligere har olje og gass alltid vært i egne meldinger). Det er ventet at olje- og energiminister Tina Bru vil legge frem den nye meldingen til stortinget våren/sommeren 2021.

 

Fortsatt mulig med innspill

Har du spørsmål, kommentarer eller kanskje innspill til andre ting EFO burde spille inn til den nye energimeldingen? Vår næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, hører gjerne fra deg. Han kan kontaktes på per@efo.no.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing