EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

FOTO: VCF-Wesenberg/kolonihaven.no

Energikommisjonens rapport: Det trengs et nasjonals effektiviseringsløft

- Vi er glade for å se at Energikommisjonen støtter opp om det vi har sagt lenge: Det er på høy tid med et skikkelig løft for energieffektivisering og solenergi i Norge, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen.

Onsdag 1. februar la Energikommisjonen frem sin sluttrapport, Mer av alt – raskere. Energikommisjonen kommer med anbefalinger for hvordan Norge skal fortsette å ha overskuddsproduksjon av fornybar kraft – et konkurransefortrinn for norsk industri. Kommisjonen viser tydelig hvordan et fortsatt overskudd av kraft i Norge er avhengig av en nasjonal satsing på energieffektivisering og sol, i tillegg til utbygging av ny fornybar energi.

Energikommisjonen peker på at frem mot 2030 vil behovet for kraft overstige potensialet som ligger i å bygge ut mer vann- og vindkraft. For å gjøre Norge helelektrisk og nå klimamålene må det også satses på kjent og moden teknologi, som energieffektivisering og sol. Dette er det som vil monne på kort sikt.  

- Regjeringen har sagt at de vil snu hver stein for å gjøre noe med strømprisene. En enkel måte å redusere folks strømregning er å hjelpe dem å bruke mindre strøm. Med Energikommisjonens rapport har regjeringen fått en hel lastebil med ferdigsnudde steiner levert på døra. Her er det bare å brette opp ermene og begynne å jobbe, sier Jaegtnes.

Her er noen av Energikommisjonens anbefalinger om energieffektivisering og sol:

  • Det må utarbeides en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering, med mål og delmål for energieffektivisering. Handlingsplanen må inneholde en tiltaks- eller virkemiddelspakke som samlet vil sikre måloppnåelse og inneholde nye og justerte virkemidler som er egnet til å oppnå målene og er rettet mot identifiserte barrierer.  
  • NVE må følge opp, måle og regelmessig rapportere om resultater innen energieffektivisering.
  • Enovas mandat må endres slik at det omfatter energieffektivisering for alle sektorer, også i boliger og yrkesbygg.
  • At det utarbeides en strategi for solkraft på bygg, som omtaler innpassing i kraftmarkedet, byggesaksbehandling, og fremtidige krav om solkraft på nye og rehabiliterte bygg. Strategien må ses i sammenheng med oppgradering av eksisterende bygg. Et flertall i kommisjonen mener strategien må legge til rette for områdeløsninger.
  • At det vurderes å innføre krav om andel egenproduksjon av energi på nye bygg.

Les rapporten til Energikommisjonen her: NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing