EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Bransjeavtale

Den 16. mars 1998 er det mellom
Miljøverndepartementet
og Norske Elektroleverandørers Landsforening (heretter kalt «Hvitevarebransjen»),
Kontor og Datateknisk Landsforening, Leverandørforbundet Lyd og Bilde, Leverandørforbundet Mobil og Telekommunikasjon, Teknologibedriftenes Landsforening – Informasjonsteknologinæringens Forening, (heretter kalt «Elektronikkbransjen»),
Elektroforeningen EFO og Elektroindustriens Bransjeforening (TBL-Elektro) (heretter kalt «Næringselektrobransjen»),
heretter samlet kalt «EE-bransjen»
inngått slik avtale om reduksjon, innsamling og behandling av avfall fra elektriske og elektroniske produkter:

§ 1

Formål

Avtalens formål er å forebygge og redusere miljøproblemene forårsaket av avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Avtalen skal siker en mest mulig effektiv gjennomføring av forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter av 16. mars 1998 (heretter kalt «EE-forskriften»).

§ 2

Definisjoner

Begreper brukt i denne avtalen skal ha samme betydning som angitt i EE-forskriftens § 3 og forskrift om spesialavfall av 19. mai 1993 (heretter kalt «spesialavfallsforskriften»).

Videre menes i denne avtalen med:

  • EE-hvitevareavfall – avfall fra EE-produkter med varenummer i henhold til tolltariffen som inngår i kategoriene 1,2 og 15 i rapport fra Hjellnes COWI AS: Elektrisk og elektronisk avfall, omsteningstall, avfallsmengder og håndtering, mars 1996
  • EE-elektronikkavfall – avfall fra EE-produkter med varenummer i henhold til tolltariffen som inngår i kategoriene 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14 og 17, samt batterier i kategori 16 som omfattes av EE-forskriften, i rapport fra Hjellnes COWI AS: Elektrisk og elektronisk avfall, omsetningstall, avfallsmengder og håndtering, mars 1996.
  • EE-næringsavfall – avfall fra EE-produkter med varenummer i henhold til tolltariffen som inngår i kategoriene 4, 7, 8, 10, 12 og 18 i rapport fra Hjellnes COWI AS: Elektrisk og elektronisk avfall, omsetningstall, avfallsmengder og håndtering, mars 1996.

§ 3

FORPLIKTELSER FOR EE-BRANSJEN

§ 3.1

Etablering og oppbygging av system for innsamling og behandling av EE-avfall
Hvitevarebransjen, Elektronikkbransjen og Næringselektrobransjen skal innen 01.07.99 sørge for at det er etablert og i drift landsomfattende systemer som sikrer innsamling og miljømessig forsvarlig behandling av henholdsvis EE-hvitevareavfall, EE-elektronikkavfall og EE-næringselektroavfall.

EE-bransjen skal tilstrebe å finne de løsningene for innsamling og behandling av EE-avfall som totalt sett gir de ønskede miljømessige løsningene til lavest mulig kostnad. EE-bransjen skal tilstrebe mest mulig konkurranse i alle ledd i gjennomføringen av innsamlings- og behandlingssystemene.

Enhver produsent og/eller importør av EE-produkter skal ha adgang til deltakelse i de innsamlings- og behandlingssystemer EE-bransjen etablerer i henhold til denne avtalen.

EE-bransjen kan opprette ett eller flere returselskaper som på vegne av EE-bransjen skal sørge for innsamling og behandling av EE-avfall. Det skal ikke utbetales utbytte på aksjene i et slikt returselskap.

Virksomheter eller personer som primært driver innsamling og/eller behandling av EE-avfall kan ikke være eiere av, eller være representert i styrende organer i et slikt returselskap. Kravet skal nedfelles som ufravikelig krav i returselskapets vedtekter og/eller aksjonæravtale.

§ 3.2

Innsamling og behandling av EE-avfall
Hvitevarebransjen, Elektronikkbransjen og Næringselektrobransjen skal, innen den 1. juli 2004, sørge for at minst 80% av henholdsvis EE-hvitevareavfallet, EE-elektronikkavfallet og EE-næringselektroavfallet målt i vekt årlig samles inn via separate innsamlingsløsninger.

Hvitevarebransjen, Elektronikkbransjen og Næringselektrobransjen skal sørge for at materialene og komponentene i henholdsvis EE-hvitevareavfallet, EE-elektronikkavfallet og EE-næringselektroavfallet behandles i samsvar med kravene i EE-forskriften § 7.3.

§ 3.3

Forebyggelse av miljøproblemer knyttet til, og reduksjon av, avfall fra elektriske og elektroniske produkter
EE-bransjen skal arbeide for at det gjennomføres avfallsreduserende tiltak for EE-produkter, herunder arbeide for å redusere bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier i produktene.

§ 3.4

Årlig rapportering
EE-bransjen skal sørge for at det årlig rapporteres til Statens forurensningstilsyn (SFT) i samsvar med EE-forskriften § 7.4 og om hvordan forpliktelsene i denne avtalen er etterlevd. Rapporten skal omfatte iverksatte tiltak etter § 3.3, og så langt som mulig faktisk oppnådd avfallsreduksjon og redusert bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier samt planlagte fremtidige tiltak.

Det skal gis en oversikt over hvem som til enhver tid er tilsluttet system for innsamling og behandling av EE-avfall. Det skal også gis en presentasjon av kostnadene i systemet.

SFT kan i samarbeid med EE-bransjen gi ytterligere retningslinjer for hvordan rapporteringen skal skje, herunder retningslinjer for beregning av innsamlingsnivå.

§ 3.5

Samordning av EE-bransjens aktiviteter
EE-bransjen skal, så langt det er hensiktsmessig, sørge for samordning av sine aktiviteter for å sikre en effektiv og god oppfyllelse av forpliktelsene i denne avtalen. Herunder skal EE-bransjen:

  • bidra til at alt EE-avfall som omfattes av EE-forskriften omfattes av denne avtalen. Ved tvil om hvorvidt en bestemt type avfall skal regnes som EE-hvitevareavfall, EE-elektronikkavfall eller EE-næringsavfall, skal EE-bransjen sørge for at avfallet omfattes av en av kategoriene
  • samordne sin informasjon til forbrukere, forhandlere og kommuner i henhold til forpliktelsene i EE-forskriften
  • samordne rapporteringen i henhold til § 3.4
  • samordne sine aktiviteter slik at de innsamlings- og behandlingssystemer som etableres i henhold til denne avtalen blir så enkle som mulig for forbrukere, kommuner og forhandlere av EE-produkter å forholde seg til, samtidig som de gir de ønskede miljømessige løsningene til lavest mulig kostnad.

§ 4

Tiltak fra Miljøverndepartementet
Miljøverndepartementet vil bidra til å legge forholdene til rette slik at innsamling og gjenvinning av EE-avfall kan skje mest mulig effektivt.
Miljøverndepartementet vil bidra til å legge forholdene til rette for en effektiv kontroll med at bestemmelsene i EE-forskriften overholdes.
Miljøverndepartementet vil, i samarbeid med EE-bransjen, gjennomføre informasjonstiltak for å bidra til innsamling og gjenvinning av EE-avfall.
Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av særskilt søknad yte tilskudd til etablering og oppbygning av system for innsamling og behandling av EE-avfall. Tilskudd og vilkår for disse vil bli nærmere spesifisert i egne tilsagnsbrev. Finansieringen forutsetter Stortingets bevilgningsvedtak for det angjeldende år.

§ 5

Avsluttende bestemmelser
Etter at rapporteringen er gjennomført for år 2002, skal partene på bakgrunn av erfaringene så langt evaluere gjennomføringen av forpliktelsene i denne avtalen og vurdere behovet for revisjon.

Denne avtalen utelukker ingen fra å samle inn eller gjenvinne EE-avfall, eller fra å organisere systemer for innsamling og gjenvinning av slikt avfall.
Vesentlige endringer i rammebetingelsene for denne avtalen av økonomisk, politisk, markedsmessig eller miljømessig karakter, gir grunnlag for reforhandling av avtalen eller deler av denne.

Innsamling av mer enn 100% av henholdsvis EE-hvitevareavfall, EE-elektronikkavfall eller EE-næringselektroavfall gir grunnlag for reforhandling av avtalen.
Dersom partene ikke enes om slik reforhandling kan avtalen bringe til opphør av av partene eller av partene i fellesskap. Avtalen gjelder inntil den blir brakt til opphør av noen av partene eller av partene i fellesskap.

Denne avtalen inngås med forbehold om mulige endringer i rammebetingelsene for kasserte elektriske og elektroniske produkter som følge av vedtak i Stortinget eller som følge av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen

Denne avtalen inngås med forbehold om vedtagelse og iverksettelse av EE-forskriften.
Denne avtalen er undertegnet i 2 – to – likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.
Oslo, 16. mars 1998

For Miljøverndepartementet :
Guro Fjellanger
sign

For EE-bransjen:
Oscar Støversen
sign
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Per Morten Hoff
sign
Kontor og Datateknisk Landsforening
Robin Vidnes
sign
Leverandørforbundet Lyd og Bilde
Knut Christensen
sign
Leverandørforbundet Mobil og Telekommunikasjon
Jørn Sperstad
sign
Teknologibedriftenes Landsforening – itf
Rune Wilhelm Marki
sign
Elektroforeningen EFO
Viljen Eriksen
sign
Elektroindustriens Bransjeforening (TBL-Elektro)

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing