EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Lov for EFO

Sist revidert 17. september 2020

§1

Foreningens navn er:

ELEKTROFORENINGEN (EFO)

med sete i Oslo.

Foreningens formål er:

EFO skal være en samlende næringsorganisasjon for leverandører og grossister i den elektrotekniske bransje.

Foreningen skal fremme saker og påvirke beslutninger på vegne av medlemmene ovenfor myndigheter og andre næringsorganisasjoner.

EFO skal være et serviceorgan for medlemmene, stimulere markedet og profilere bransjen generelt.

§2

Som medlemmer kan opptas følgende norskeaksjeselskaper og personlig eide bedrifter:

a. Leverandører

1. Innenlandske produsenter i den elektrotekniskebransje, hvor produksjonsdelen er en viktig del av virksomheten.

2. Bedrifter eller deler av bedrifter som i hovedsak og på direktebasis er forhandlere, importører eller kommisjonærer for produsenter i den elektrotekniske bransje.

b. Grossister

Bedrifter eller deler av bedrifter som har som hovedformål å drive grossisthandel med elektrotekniske produkter. Disse bedrifter skal føre et assortert lager innenfor elnummergruppene 10-88, ha sitt omsetningsvolum fordelt på et større antall frittstående kunder, og minst 50% av omsetningen skal være til eksterne kunder.

I tillegg til vilkårene ovenfor må alle søkere fremlegge firmaattest, godkjent årsoppgjør eller skatteattest utferdiget av kommunekasserer og dokumentere minimum 6 måneder relevant drift. For å opptas som medlem må søker ha minimum 50 %av sin omsetning relatert til den elektrotekniskebransje (for større selskap/konsern gjelder dette på divisjon-/avdelingsnivå for den enhet som søkermedlemskap).

§3

Opptak av nye medlemmer besluttes av sekretariatet etter skriftlig søknad.

Beslutningen baserer seg på kriteriene i §2 i Lov for EFO. Ved tvil om hvorvidt en søker tilfredsstiller kriteriene for medlemskap skal administrasjonen legge frem sin innstilling ovenfor Hovedstyret, som fatter endelig beslutning.

Når en bedrift er opptatt som medlem skal Hovedstyret straks underrettes om hvem som skal representere bedriften i foreningen – og om hvem som skal motta informasjoner fra EFO. Når nye medlemmer er opptatt, skal medlemmene gis beskjed om dette skriftlig. Nye medlemmer trer inn formelt pr. den 1. i påfølgende måned etter opptak, og betaler x/12-deler i serviceavgift for det første medlemsåret. Oppsigelse av medlemskap må gjøres innen den 31/10 – og får effekt for det følgende året.

§4

Ved voteringer gjelder følgende:
Individuelle bedrifter med:
Årsomsetning inkl. moms 0 – 50 mill.kr. – 1 stemme
Årsomsetning inkl. moms 50 – 99 mill.kr. – 2 stemmer
Årsomsetning inkl. moms 100-249 mill.kr. – 3 stemmer
Årsomsetning inkl. moms 250-500 mill.kr. – 4 stemmer
Årsomsetning inkl. moms over 500 mill. kr. – 5 stemmer

Ved stemmelikhet er fungerende leder i Hovedstyret sin stemme avgjørende.

Medlemmer som ikke møter, kan la seg representere ved skriftlig fullmakt til et annet medlem. Stemme som avgis ved fullmakt er likestillet med stemme som avgis ved personlig fremmøte. Intet medlem kan stemme med mer enn 3 fullmakter.

Fullmaktene skal godkjennes av administrasjonen.

§5

Ethvert medlems representant plikter å påta seg de verv som denne velges til. Det kan likevel nektes å motta valg for like lang tid som vedkommende umiddelbart forut har fungert i samme verv.

Ethvert medlem plikter å overholde foreningens lover og å respektere foreningens beslutninger.

Intet medlem må opptre på en måte som strider mot forretningsskikk og/eller er egnet til å skade foreningen, herunder plikter ethvert medlem til enhver tid å overholde konkurranselovgivningen.

§6

Foreningens arbeid ivaretas av:

 1. Generalforsamlingen
 2. Hovedstyret
 3. Styrene i Leverandørgruppen og Grossistgruppen
 4. Faggruppene
 5. Administrasjonen

§7

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen april måneds utgang, og ekstraordinær generalforsamling når Hovedstyret eller 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer finner det nødvendig.

Innkallelse skjer med 14 dagers skriftlig varsel.

På den ordinære generalforsamling behandles og gjøres vedtak om følgende saker:

 1. Beretning om foreningens virksomhet i det forløpne året.
 2. Revidert utdrag av foreningens regnskaper for det forløpne året.
 3. Budsjett og handlingsplan for det inneværende året.
 4. Valg av leder og medlemmer av Hovedstyret i stedet for de uttredende. Gruppestyrer og faggruppestyrer velges av de respektive grupper med koordinering fra valgkomiteen.
 5. Valg av valgkomite etter innstilling fra Hovedstyret.
 6. Øvrige saker som ønskes behandlet. Disse saker må være sendt til Hovedstyret innen utgangen av januar og behandlet på forutgående møte i Hovedstyret.

Forhandlingene ledes av Hovedstyrets leder, nestleder eller – hvis disse har forfall – av et annet medlem av Hovedstyret.

Valgene iflg. punkt 4 ledes av et medlem av valgkomiteen.

§8

Hovedstyret skal bestå av 6 medlemmer.

Lederen velges hvert år på generalforsamlingen.

Leverandørgruppens og Grossistgruppens ledere, som velges av de respektive grupper for to år, er samtidig medlemmer av Hovedstyret. Det skal være 3 representanter for Grossistgruppen og 3 representanter for Leverandørgruppen i Hovedstyret – alle normalt for en periode på 2 år med unntak for Hovedstyrets leder.

Ved eventuell uttreden av ett eller flere styremedlemmer vil Hovedstyret selv utpeke nytt styremedlem/nye styremedlemmer etter innstilling fra Valgkomiteen – og da frem til neste Generalforsamling.

Hvis en gruppeleder eller en faggruppeleder velges til leder i Hovedstyret, velges ny leder i angjeldende gruppe.

Nestleder velges av Hovedstyret.

§9

Hovedstyret har ledelsen av foreningens drift.

Hovedstyret skal samles så ofte det er nødvendig for å ivareta foreningens saker.

Møter i Hovedstyret holdes så ofte Hovedstyrets leder eller minst 3 av de øvrige medlemmer finner det påkrevet.

Hovedstyret sørger for å få utarbeidet forslag til budsjett for foreningen, og en løpende ajourført målsetting.

I alle saker som ikke ved spesielle bestemmelser er henvist til avgjørelse på generalforsamlingen, har Hovedstyret besluttende og ved enstemmighet bevilgende myndighet.

Når ikke annet er nevnt, treffes beslutningene ved alminnelig flertall.

Fungerende leders stemme er avgjørende ved stemmelikhet.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når 3 av dets medlemmer er tilstede, og disse er enige.

Det føres protokoll over Hovedstyrets forhandlinger.

Hovedstyret ivaretar foreningens økonomi og fremlegger for generalforsamlingen beretning om foreningens virke og reviderte regnskap for siste kalenderår.

Hovedstyret oppnevner foreningens representanter i eksterne styrer og råd.

§10

Etter sin hovedvirksomhet inndeles medlemsbedriftene i en Leverandørgruppe og en Grossistgruppe. Disse gruppene innstiller på sitt gruppestyre på 3 medlemmer, og i tillegg kommer lederne i faggruppene. Se § 12.

Gruppestyrene velges av de respektive gruppene på den ordinære generalforsamlingen med en koordinering fra valgkomiteen og for en periode på 2 år.

Ved eventuell uttreden av ett eller flere styremedlemmer vil gruppestyret selv utpeke nytt styremedlem/nye styremedlemmer etter innstilling fra Valgkomiteen – og da frem til neste Generalforsamling.

§11

Leverandørgruppen og Grossistgruppen koordinerer de respektive gruppers interesser, og har som formål å stimulere medlemmenes virksomhet.

Gruppene og gruppestyrene holder møte så ofte de finner det nødvendig, og referat fra møtene sendes til lederen i Hovedstyret og gjennomgås når han finner det aktuelt av Hovedstyret.

§12

Faggrupper kan dannes innen foreningen.

For å danne en faggruppe må minst 5 bedrifter være enige om å konstituere faggruppen. Dette må skje i samråd med henholdsvis Leverandørstyret og Grossiststyret. Når faggruppen er konstituert, skal det gis melding til foreningens Hovedstyre, som skal underrette samtlige av foreningens medlemmer om dannelsen av faggruppen.

En faggruppe kan ikke treffe avgjørelser som strider mot foreningens lover eller mot vedtak truffet av foreningens andre lovlige organer.

En faggruppe kan ikke opptre utad uten gjennom foreningens administrasjon, som igjen vil konferere med Leverandørstyret eller Grossiststyret – evt. Hovedstyret – når den finner det nødvendig.

En faggruppe ledes av et styre. Faggruppestyrene velges av de respektive faggruppemedlemmene på den ordinære generalforsamlingen med en koordinering fra valgkomiteen. En valgperiode er på 2 år.

Styret i en faggruppe kan bestå av en leder når faggruppen ellers kun består av minimumskravet på 5 medlemsbedrifter. Det vil normalt være et styre på 3 medlemmer.

Faggruppen kan selv bestemme om det er behov for å utpeke nytt styremedlem/nye styremedlemmer ved eventuell uttreden av ett eller flere styremedlemmer – og da frem til neste Generalforsamling.

Lederne i faggruppen har sete i henholdsvis Leverandørstyret eller Grossiststyret.

§13

Hovedstyret kan oppnevne permanente utvalg og ”ad-hoc”- utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver for foreningen og dens medlemmer.

Et utvalg bør ha minimum 3 medlemmer, som utpekes av Hovedstyret blant de fagspesialister som finnes i medlemsbedriftene
Det forutsettes at dette skjer i forståelse med de utpekte spesialistenes arbeidsgivere.

§14

Hovedstyret skal innkalle til medlemsmøter så ofte det finner det nødvendig, og med 2 ukers skriftlig varsel. Referat fra medlemsmøtene sendes medlemmene.

§15

Administrasjonen er utøvende organ for Hovedstyret, Grossistgruppen, Leverandørgruppen, faggruppene og utvalgene.

Administrasjonens daglige leder (direktør) ansettes av Hovedstyret, og har som plikt foruten å utføre de løpende forretninger, å forberede de saker som skal behandles av de forskjellige styrer og utvalg, samt å sørge for at de vedtatte beslutninger blir gjennomført.

Økonomiske lønnsomhetsundersøkelser, andre økonomiske utredninger og PR-virksomhet er tillagt administrasjonen. Omkostningene ved dette arbeidet utlignes hvert år på medlemmene etter vedtak av Hovedstyret.

§16

Valgkomiteen består av 3 medlemmer – og minst en fra hver av de to hovedgrupperinger etter innstilling fra Hovedstyret – og deres funksjonstid er normalt tre år av gangen.

Valgkomiteen skal påse at verv som tillitsvalgt til Hovedstyret og gruppestyrene har en naturlig utskifting og går på omgang mellom medlemmene.
Hovedstyremedlemmer og varamedlemmer er ikke valgbare. Den sist fungerende leder i Hovedstyret bør ha sete i valgkomiteen.

§17

Hovedstyret har rett til å innby utenforstående personer til foreningsforhandlingene, hvis deres nærvær antas å være av interesse for foreningen.
Innbudte kan ikke avgi stemme.

§18

Medlemskapet i foreningen forplikter det enkelte medlem innen angitt tidsfrist å melde inn egen omsetning til relevant salgsstatistikk (Leverandør- eller Grossiststatistikk).

Overtredelse kan føre til eksklusjon fra foreningen.

§19

Medlemskapet i foreningen berettiger ikke det enkelte medlem til å oppnå særfordeler av økonomisk art.

Det er en forutsetning for foreningens virksomhet at forhandlinger og innholdet av utsendte meddelelser ikke bringes videre til utenforstående. Overtredelser kan i graverende tilfelle føre til eksklusjon fra foreningen.

§20

Kreves et medlem ekskludert fra foreningen, må det innsendes skriftlig begrunnet krav om dette til Hovedstyret.

Finner Hovedstyret kravet berettiget, har det rett til å suspendere vedkommende medlem inntil neste medlemsmøte, som med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmer kan beslutte eksklusjon av medlemmet.

Det gåes frem på samme måte om Hovedstyret er anmelder.

§21

Serviceavgiften for medlemmene fastsettes hvert år av generalforsamlingen for det kommende kalenderåret.

Ved inntredelse betales serviceavgift for x/12-deler med oppstart pr. den 1. i påfølgende måned etter opptak. Er serviceavgiften ikke betalt innen 2 måneder etter at kravet er sendt, gir daglig leder vedkommende medlem skriftlig beskjed om at serviceavgiften må betales innen 1 måned. Oversittes denne frist kan Hovedstyret stryke bedriften som medlem, men kravet opprettholdes.

De enkelte medlemsbedrifter kan også behandles serviceavgiftsmessig under en konsernmodell etter en egen skala (minstekravet er 50% eierandel) eller under kjedemodell (hvor medlemsbedriftene/ kjedekontoret står i et forpliktende eierforhold til hverandre).

Serviceavgiften beregnes av de respektive bedrifters omsetning, men faktureres de enkelte medlemsbedrifter etter avtale med konsernene/kjedekonstellasjonene.

§ 22

Forslag til endring av foreningens lover skal forelegges ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Innkallelse skjer med tre ukers frist.

For å fatte vedtak om endring av lovene kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmer på generalforsamlingen og minst 1/3 av medlemsbedriftene må være representert.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig skal forslaget forlegges på ny generalforsamling hvor endringene kan besluttes med 2/3 flertall av det representerte stemmetall.

§23

Alle tillitsvalgte i foreningen forutsettes å være yrkesaktive i medlemsbedriftene.

§24

Hvis det fremmes begrunnet forslag om at foreningen skal oppløses, må det være sendt Hovedstyret innen 15.desember. Hovedstyret skal føre opp forslaget til behandling på første ordinære generalforsamling, hvor det kreves 3/4 flertall for å få det vedtatt.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt.

I tilfelle av foreningens oppløsning bestemmer den generalforsamling som beslutter oppløsningen over midlenes anvendelse etter at foreningens økonomiske forpliktelser er oppfylt.

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing