EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

EFO ber Stortinget om krisetiltak

Koronaviruset gir krise for næringslivet - EFOs innspill til norske politikere  

Oppsummert

1. Grossistenes utsalgssteder landet rundt må fortsatt få holde åpent

2. Innbetaling av moms og arbeidsgiveravgift må foreløpig settes på vent, og avhengig av krisens utvikling bør en vurdere om disse krav skal slettes

3. Bankene må gis tilgang til økt kapital og få en instruks om å innvilge avdragsfrihet og mulighet for utsettelse av rentebetaling

4. Alle offentlige aktører bør betale leverandører innen 1 uke fra mottatt faktura

5. Byggeiere/utleiere bør oppfordres til å innvilge leietagere betalingsutsettelse og/eller redusert husleie

6. Endringer i permitteringsperioden bør også gjelde sykemeldingsperioden

Bakgrunn Elektrobransjen leverer samfunnskritisk infrastruktur. Det er avgjørende for både strømforsyning og elsikkerhet at nettselskap og elektrikere landet rundt fortsatt kan være trygge på tilgang til materiell.  

Redusert aktivitet i alle deler av samfunnet gir umiddelbare utfordringer for likviditeten i mange selskaper. Våre medlemmer opplever allerede at kunder ber om lengre betalingsfrister for å bidra til å redusere denne utfordringen. Dette ønsker de selvfølgelig helst å imøtegå – men samtidig gir det raskt likviditetsutfordringer i eget selskap. Dette er en utfordring det trengs flere tiltak for å løse, og det er viktig at det offentlige bidrar med flere tiltak, både utsatt innbetaling av skatt og avgifter, likviditetslån, garantiordninger og raskere betaling av fakturaer vil bidra.

1. Grossistenes utsalgssteder landet rundt må fortsatt få holde åpent

EFOs grossistmedlemmer ønsker trygghet for at de fortsatt kan få ha sine utsalgssteder åpne slik at de som har behov for påfyll av elektromateriell får tak i dette. Utsalgsstedene vil selvfølgelig følge myndighetens anbefalinger når det gjelder hygiene, begrensing på hvor mange som er samtidig i butikkene, avstand mellom folk o.l.

2. Innbetaling av moms og arbeidsgiveravgift må foreløpig settes på vent. Avhengig av krisens utvikling bør en vurdere om disse krav skal slettes

Elektrobransjen, som mange andre, opplever likviditetsutfordringer som følge av krisen vi nå rammes av. Utsatt innbetaling av moms og arbeidsgiveravgift vil bidra til å lette disse utfordringene. Om krisen blir langvarig bør myndighetene vurdere om lettelse og/eller sletting av krav.

3. Bankene må gis tilgang til økt kapital og få en instruks om å innvilge avdragsfrihet og mulighet for utsettelse av rentebetaling

Nok et viktig tiltak for å styrke likviditeten i næringslivet. Bankene må få tilgang på likviditet fra staten slik at disse kan innvilge både avdragsfrihet og utsatt rentebetaling for sine kunder.

4. Alle offentlige aktører bør betale leverandører innen 1 uke fra mottatt faktura

Mens næringskunder ber om lengre betalingsfrister bør det offentlige gjøre det stikk motsatte. EFO foreslår en instruks om at alle offentlige aktører bør betale sine leverandører innen 1 uke fra mottatt faktura. Dette vil også være viktig for å bidra til økt likviditet i næringslivet.

5. Byggeiere/utleiere bør oppfordres til å innvilge leietagere betalingsutsettelse og/eller redusert husleie

Byggeiere/utleier bør også få en kraftig oppfordring om å bidra i dugnaden for å lette likviditetsutfordringene til sine leietagere. Etterskuddsbetaling, betalingsutsettelse og redusert husleie er tre tiltak som malle vil bidra.

6. Endringer i permitteringsperioden bør også gjelde sykemeldingsperioden

EFO støtter regjeringens forslag til endringer i permitteringsregelverket, hvor staten dekker forpliktelsene etter to dager. Vi mener imidlertid at disse endringene bør innføres også for sykemeldingsperioden, slik at arbeidsgivere behandles likt uavhengig av om ansatte permitteres eller sykemeldes.

Har du/dere andre innspill dere ønsker at EFO skal følge opp? Send dem til vår næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, på epost: per@efo.no

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing