EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE
Prosjektor i bakgrunnen hvor det er avbildet bygg med tekst i forgrunnen som sier: Ettermiddagsseminar-hvor skal kraften komme fra. Oddvin Breiteng fra Nelfo står i forgrunnen og ønsker velkommen.

Oddvin Breiteig, Nelfo, ønsker velkommen til ettermiddagsseminar

Ettermiddagsseminar- ett år etter energikommisjonen gav sin anbefaling

Onsdag 7. februar arrangerte EFO i samarbeid med Zero, Naturvernforbundet, NBBL, Huseierne, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen, et ettermiddagsseminar- Ett år etter energikommisjonen gav sin anbefaling. Vi inviterte til løypemelding, med faglig debatt, energi quiz og sosial samling, med deltakelse fra sentrale politikere og interesseorganisasjoner. Seminaret ble holdt på Sentralen i Oslo.

Bakgrunnen for seminaret var å evaluere fremgangen ett år etter at Energikommisjonen gav sine anbefalinger. Sentrale spørsmål var: Har vi oppnådd mer av alt - raskere? Hvordan skal vi følge opp energipolitikken med tiltak de neste årene? Hvor mye energi trenger Norge, og hvor bør den komme fra? Målet er at Norge fortsatt skal ha kraftoverskudd for å støtte klimaomstillingen og sikre nok fornybar energi til norsk industri. Diskusjonen tok for seg de mange dilemmaene i norsk energipolitikk frem mot 2030 og 2050, og hvordan politiske valg kan påvirke tilgangen til energi på lang sikt.

Linda Ørstavik Öberg, Huseierne og Marie Loe Halvorsen, Elektroforeningen

Oddvin Breiteig fra Nelfo ønsket velkommen til ettermiddagsseminar, og startet samtalen med Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne og Marie Loe Halvorsen, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen. Öberg påpekte blant annet behovet for bedre støtteordninger - Før strømpriskrisen spurte vi forbrukerne hva de største barrierene for energieffektivisering var. Det var mangel på kunnskap og informasjon. Nå er den største barrieren dårlige støtteordninger. Folk har blitt bevisst, men finner ikke tilstrekkelig støtte.

Halvorsen la vekt på den unike muligheten myndighetene har til å investere nå for å redusere energibehovet i fremtiden -Akkurat nå er det nedgangstider i byggebransjen, også på leverandørsiden. Selv solcelleleverandørene rapporterer nå om at det er stor kapasitet. Dette er en god mulighet til å investere i energieffektivisering og lokal energiproduksjon, og samtidig bidra til å opprettholde arbeidsplasser.

Svend Boye, Thema Consulting

Videre evaluerte Svend Boye fra Thema Consulting myndighetenes respons på energikommisjonens anbefalinger, som omfattet fire hovedområder med spesifikke målsettinger: Økt fleksibilitet og effektivitet i energibruken med et mål om 20 TWh i energieffektivisering, økning av ny kraftproduksjon med et mål om 40 TWh, reduksjon av saksbehandlingstiden, og utvidelse av nettet. Han bemerket: - Vi energieffektiviserer, vi får mer nett, enkle saker kommer til å gå fortere, og vi får ikke så mye mer produksjon, men litt.

Lars Sørgard, Leder av energikommisjonen og Stig Schjølset, ZERO

Oppsummert mener Thema Consulting at det har skjedd litt det siste året, men at vi fortsatt har langt igjen for å nå målene Energikommisjonen har satt. Spesielt pekte han på at vi ligger langt bak på utbyggingen av ny fornybar energi. Dette ble fulgt opp i en samtale mellom Lars Sørgard, leder av Energikommisjonen, og Stig Schjølset, fagsjef i ZERO. Her kom det tydelig frem hvordan det blir svært krevende å nå målene om utbygging av fornybar energi, og hvordan det derfor er så viktig å satse på mest mulig energieffektivisering og sol. Sørgard reiste også spørsmål om hvilken type industri Norge bør satse på. Skal vi ønske velkommen ny energiintensiv industri, som for eksempel batterifabrikker og datasentre, eller bør vi satse på andre næringer som krever mindre kraftutbygging? Til slutt oppfordret han til å revidere strømstøtten for å belønne energieffektivitet fremfor økt strømforbruk.

Videre var det var tid for quiz med publikum og politikere, ledet av Bård Folke Fredriksen, administererende direktør i Norske Boligbyggelag og Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Novap. Politikerne utgjorde 3 lag, og blant deltakerne var Linda Monsen Merkesdal fra Arbeiderpartiet, Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti, Terje Halleland fra Fremskrittspartiet, Sofie Marhaug fra Rødt, Alfred Bjørlo fra Venstre, og Einar Wilhelmsen fra Miljøpartiet De Grønne.

I det avsluttende spørsmålet i quizen ble deltakerne spurt om hva som er viktigst for å sikre nok kraft frem mot 2030. Både publikum og politikere var enige om at energieffektivisering er det viktigste tiltaket for å møte fremtidens energibehov.

Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen og Dag Arne Høystad, Naturvernforbundet

Seminaret rundet av med Trine Kopstad Berentsen, daglig leder (CEO) i solenergiklyngen og Dag Arne Høystad, avdelingsleder i Naturvernforbundet. Berentsen delte sine tanker om hvordan vi kan få flere til å installere og bruke solenergi: -For å gå fra 25 000 til 250 000 anlegg må det være lønnsomt å bygge ut. Vi må legge til rette og gi mer støtte til boligeiere, samtidig som vi må sørge for kunnskap og gode støtteordninger. For næringslivet må det være økonomisk gunstig å investere i solenergi både på tak og vegger.

Høystad ble spurt om hans oppfordring til politikerne som skal jobbe med statsbudsjettet i 2025. Han svarte: -Utfordringen blir å beholde, kanskje øke støtten, samtidig som vi må se på andre virkemidler som er nødvendige for å nå våre mål.

Takk til alle medarrangører og deltakere!

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing